ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566  (1 ต.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566  (28 ก.ย. 2566)  อ่าน
กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2566  (19 ก.ย. 2566)  อ่าน
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566  (15 ก.ย. 2566)  อ่าน
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566  (12 ก.ย. 2566)  อ่าน
ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่  (31 ส.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2565  (26 ส.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  (24 ส.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับปริญญาบัตร  (17 ส.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ปีการศึกษา 2567  (16 ส.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566  (27 ก.ค. 2566)  อ่าน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565  (14 ก.ค. 2566)  อ่าน