ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
110 - 14 มิ.ย. 67-13 - 14 ก.ค. 67-
217 - 21 มิ.ย. 67-20 - 21 ก.ค. 67-
324 - 28 มิ.ย. 67-27 - 28 ก.ค. 67-
41 - 5 ก.ค. 67-3 - 4 ส.ค. 67-
58 - 12 ก.ค. 67-10 - 11 ส.ค. 67-
615 - 19 ก.ค. 67-17 - 18 ส.ค. 67-
722 - 26 ก.ค. 67-24 - 25 ส.ค. 67-
829 ก.ค. - 2 ส.ค. 67-31 ส.ค. - 1 ก.ย. 67-
95 - 9 ส.ค. 67-7 - 8 ก.ย. 67-
1012 - 16 ส.ค. 67-14 - 15 ก.ย. 67-
1119 - 23 ส.ค. 67-21 - 22 ก.ย. 67-
1226 - 30 ส.ค. 67-28 - 29 ก.ย. 67-
132 - 6 ก.ย. 67-5 - 6 ต.ค. 67-
149 - 13 ก.ย. 67-12 - 13 ต.ค. 67-
1516 - 20 ก.ย. 67-19 - 20 ต.ค. 67-
1623 - 27 ก.ย. 67-26 - 27 ต.ค. 67-
สอบ
รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต20 พ.ค. - 3 มิ.ย. 6720 พ.ค. - 3 มิ.ย. 6727 มิ.ย. - 10 ก.ค. 6720 พ.ค. - 6 มิ.ย. 67
2นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ9 พ.ค. 67 22 มิ.ย. 67 
3ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 114 พ.ค. 67 25 มิ.ย. 67 
4การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการระหว่างวันที่20 พ.ค. - 10 มิ.ย. 6720 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 627 มิ.ย. - 13 ก.ค. 6720 พ.ค. - 16 มิ.ย. 67
5วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/25679 มิ.ย. 679 มิ.ย. 6712 ก.ค. 6714 มิ.ย. 67
6เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256710 มิ.ย. 6710 มิ.ย. 6713 ก.ค. 6715 มิ.ย. 67
7นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อนำไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่10 มิ.ย. 6710 มิ.ย. 6713 ก.ค. 6715 มิ.ย. 67
8การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/256710 - 30 มิ.ย. 67 13 - 31 ก.ค. 67 
9นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next22 - 30 มิ.ย. 6722 - 30 มิ.ย. 6723 - 31 ก.ค. 6723 - 31 ก.ค. 67
10วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2566 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/256624 มิ.ย. 67 27 ก.ค. 67 
11ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด)1 ก.ค. - 16 ก.ย. 6716 ก.ย. 671 ส.ค. - 11 ต.ค. 6713 ต.ค. 67
12คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2 ก.ค. 67 5 ส.ค. 67 
13ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2566 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/25665 ก.ค. 67 8 ส.ค. 67 
14วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว31 ก.ค. 67 31 ส.ค. 67 
15ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ภายในวันที่10 ส.ค. 6721 มิ.ย. 6713 ส.ค. 6722 ก.ค. 67
16ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ (2/2566 ภาคปกติ) และ (3/2566 ภาคพิเศษ) (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)15 ก.ค. - 11 ต.ค. 6715 ก.ค. - 11 ต.ค. 6717 ส.ค. - 3 พ.ย. 6717 ส.ค. - 3 พ.ย. 67
17ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ภายในวันที่2 ส.ค. 672 ส.ค. 6724 ส.ค. 6724 ส.ค. 67
18วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง23 ก.ย. 67 15 ต.ค. 67 
19สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256730 ก.ย. - 11 ต.ค. 6730 ก.ย. - 11 ต.ค. 672 - 9 พ.ย. 673 - 11 ส.ค. 67
20ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ภายในวันที่10 - 21 ต.ค. 6721 ต.ค. 673 - 12 พ.ย. 6712 พ.ย. 67
21วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256721 ต.ค. 6721 ต.ค. 6712 พ.ย. 6712 พ.ย. 67
22สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ(Exit Exam)15 - 21 ต.ค. 67   
23วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/256721 ต.ค. 6721 ต.ค. 6712 พ.ย. 6712 พ.ย. 67
24ปิดภาคการศึกษาที่ 1/256722 ต.ค. 6722 ต.ค. 6713 พ.ย. 6713 พ.ย. 67
25ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ28 - 31 ต.ค. 6728 - 31 ต.ค. 6718 - 22 พ.ย. 6718 - 22 พ.ย. 67
26คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน5 พ.ย. 675 พ.ย. 6725 พ.ย. 6725 พ.ย. 67
27นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/256711 พ.ย. 6711 พ.ย. 6729 พ.ย. 6729 พ.ย. 67
28วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา22 พ.ย. 6722 พ.ย. 679 ธ.ค. 679 ธ.ค. 67
29เปิดภาคการศึกษาที่ 2/256725 พ.ย. 6725 พ.ย. 6714 ธ.ค. 677 ธ.ค. 67
30วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการเรียนที่ 1/25679 ธ.ค. 679 ธ.ค. 6729 ธ.ค. 6722 ธ.ค. 67